Медичне обслуговування

Наша сестра медична старша – Ісіченко Ірина Олександрівна

 

 

          Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється згідно Закону України "Про дошкільну освіту" (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».
          

У ЗДО №425 створенні відповідні умови для проведення медико-профілактичних, оздоровчих заходів, для забезпечення розвитку, виховання і навчання дитини. Надається базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини. У закладі дошкільної освіти є медичний кабінет, ізолятор, пристосований спортивний зал, також у кожній віковій групі в наявності є міні-спортзал. Забезпечується різнобічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, психічних та фізичних особливостей. Медико-профілактичні заходи здійснює безпосередньо старша медична сестра. Надається невідкладна медична допомога дітям у разі гострого захворювання або травми. Згідно наказу МОЗ України № 48 від 03.02.2006 "Про проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" проводяться профілактичні щеплення з метою забезпечення епідемічного благополуччя та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики. Старшою медичною сестрою складається помісячний та річний план профілактичних щеплень. Інформуються батьки про проведення профілактичних щеплень та береться їх згода на проведення щеплення.
           З перших днів перебування дитини у закладі ведеться постійний контроль за станом здоров’я дошкільників. Насамперед це аналіз та діагностика, які дозволяють виявити проблеми у фізичному вихованні, створити інформаційний банк, який відображає як кількісні, так і якісні параметри здоров'я. Старша медсестра у присутності вихователів оглядають дітей, педагоги та медики обмінюються думками про стан здоров'я малюків. На основі медичних показників заповнюють «Карти здоров'я». Аналіз інформаційної бази здоров'я виводить на визначення певного рівня здоров’я кожної дитини, відсутність або наявність у неї захворювання, які потребують лікування та реабілітації. Згідно діагнозів укомплектовуються групи здоров'я. Старшою медичною сестрою контролюється ефективність виконання оздоровчих, протиепідемічних, лікувально-профілактичних заходів. Проводяться щеплення згідно календарю профілактичних щеплень в Україні, щоквартально проводиться антропометрія дітей і фіксується в листку здоров'я дитини. Огляд дітей на педикульоз проводиться один раз на тиждень із записом у відповідний журнал «Огляд дітей на коросту та педикульоз». Щеплення проводяться після огляду дітей лікарем-педітром дитячої полікініки , яка ретельно оглядає дитину, і після відповідного запису у медичну картку, дає згоду на проведення щеплення.
            Кожного дня вихователями ЗДО №425 проводяться різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи з вихованцями. Результати контрольно-аналітичної діяльності з фізичного виховання засвідчили, що робота з цього питання ведеться в певній системі, тримається постійно на контролі.


                 Здійснюється організаційна робота з батьками: ввідний санітарно-гігієнічний інструктаж, чиї діти вперше оформленні в ЗДО. Зроблені та обладнані куточки для проведення санітарно-просвітницької роботи, які доступні для батьків. Проводяться бесіди з батьками на теми гігієнічного виховання дітей, протиепідеміологічної тематики, формування здорового способу життя. Регулярно проводяться індивідуальні бесіди на санітарно-гігієнічні теми з батьками під час прийому та забирання дітей. Проводяться групові бесіди для батьків, діти яких знаходяться на диспансерному обліку з приводу хронічних захворювань. Медичним працівником складається план санітарно-просвітницької роботи на рік та помісячно. Медпрацівник бер участь у роботі консультпункту закладу згідно плану роботи. Оформленні методичні папки на допомогу вихователям з актуальних питань гігієнічного виховання дітей, завдяки яким вихователь допомагає батькам у відношенні гігієнічного виховання дитини і охорони її здоров'я. Для санітарно-просвітницької роботи використовуються різні методи і заходи. Основними є усні, наочно-друковані матеріали, наочність. Щомісяця медичною сестрою проводиться облік захворюваності дітей, поквартальне здається в дитячу поліклініку, один раз на рік в СЕС. Загальні показники захворюваності дітей та показники кожної групи висвітлюються в порівняльних таблицях, графіках, діаграмах.
                   За результатами аналізу складаються заходи щодо зниження рівня захворюваності дітей в ЗДО. З метою запобігання захворюваності плануються і аналізуються фізкультурно-оздоровчі заходи: проведення фізкультурних дозвіль, розваг, Днів здоров'я. Два рази на рік проводиться оцінка фізичної підготовленості дітей. Контролюється дотримання режиму дня й організація роботи групи з урахуванням специфіки сезону, дня тижня, загального настрою дітей, сформованість культурно-гігієнічних навичок у дітей різних вікових груп. Проводяться лекції на батьківських зборах для надання необхідної інформації про запобігання хвороб, про надання необхідної першої медичної допомоги, організовано роботу консультпункту тощо. У кожній групі є куточок здоров'я для батьків, в якому висвітлюються ті чи інші теми щодо зміцнення дитячого організму.
Медичним працівником постійно проводиться огляд ЗДО на санітарний стан приміщень. На кожній групі та в медичної сестри є зошит для занесення зауважень щодо санітарно-гігієнічного стану, приміток та їх виконання. Крім груп, санітарний стан контролюється на харчоблоці, пральні та на території закладу. З метою підвищення відповідальності працівників щодо дотримання санітарних та епідеміологічних правил наказом завідуючої створена комісія по перевірці санітарно-гігієнічного стану закладу. Виявленні недоліки та зауваження записуються у відповідний журнал, контролюється термін їх виконання. Санітарні книжки знаходяться у медсестри та перебувають під постійним контролем.
                Медичною сестрою контролюється своєчасні проходження медичних оглядів працівниками ЗДО із записом у відповідний журнал. Два рази на рік працівники ЗДО проходять медичний огляд та один раз на ріки - флюорографічне обстеження. Один раз на рік в плановому порядку проводиться диспансерний огляд дітей. Лікарі оглядають дитину, роблять висновок про стан її здоров’я, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму, харчування тощо. Інформація про результати медичних оглядів передається керівництву лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання дитини.
                Старша медсестра збирає інформацію про передбачуване медичне обслуговування дітей у дитячому закладі, усуває недоліки, контролює та перевіряє своєчасність їх виконання. Кожного дня старша медична сестра контролює працівників харчоблоку на наявність корости та гнійничкових захворювань, ведеться журнал здоров’я працівників харчоблоку. У період епідемії грипу контролює наявність та своєчасну заміну масок, дотримання санітарно-епідеміологічного режиму.
                В ЗДО в наявності є санітарний журнал, в якому зберігаються записи перевірок СЕС, їх аналізи, зауваження та недоліки, з якого працівники ЗДО вживають заходи щодо їх усунення. Згідно актів перевірок СЕС медсестра разом з колективом розробляє план заходів щодо виправлення недоліків, вказуючи необхідний термін, обсяг робіт та відповідальних. Якщо зауваження потребують великих фінансових витрат, адміністрація звертається з клопотанням як до органів виконавчої влади, так і до батьківської ради закладу .
                На підставі аналізу даних різноманітних оглядів складаються звіти та здаються своєчасно в дитячу поліклініку поквартально та один раз на рік в СЕС. При профілактичному щеплені дітей своєчасно здається звіт в дитячу поліклініку, а також звіт про оздоровлення в закладі. В ЗДО планомірно, систематично й акуратно ведеться така документація:
- медична карта дитини (ф.026/0)
- контрольна карта диспансерного нагляду (ф.030.0)
- карта профілактичних щеплень (ф.063.0)
- індивідуальна карта (ф.063.1/0)
- журнал обліку профілактичних щеплень (ф.064/0)
- екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення(ф.058/0)
- журнал обліку інфекційних захворювань (ф.060/0)
- журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф.038/0).
При інфекційному захворюванні, гострому харчовому отруєнні медсестра подає повідомлення, встановлює карантин, проводить профілактичні заходи. У ЗДО створені всі необхідні умови для фізичного, розумового виховання дитини. Результати обов'язково доводяться у встановленому МОЗ порядку до педагогічного персоналу та батьків. Діти, які знаходяться на диспансерному обліку, додатково обстежуються лікарями згідно захворювання. Висновки заносяться у диспансерний журнал.

 

Погода у Харкові на тиждень